Oprichting Ronde van Voerendaal 1936

BRON: Limburgsch dagblad en De Limburger maart-mei 1936

Op maandagavond 17 februari 1936 vond er in lokaal P. Smeets te Voerendaal een bijeenkomst plaats om te komen tot de oprichting van een comité voor het organiseren van een „Ronde van Voerendaal”. Deze bijeenkomst stond onder leiding van dhr. A. Rameckers en werd o.m. bijgewoond door de gemeentesecretaris dhr. L. Vliegen, verschillende middenstanders en sportliefhebbers. Na een kort welkomstwoord door dhr. Rameckers deelde deze mede, dat men reeds langere tijd gedacht heeft over het organiseren van een ronde, waaraan kon worden deelgenomen door amateurs, nieuwelingen en onafhankelijken. Na een breedvoerige gedachtewisseling kon de gehele vergadering haar instemming betuigen met het plan, waarmee dus de eerste stap in de goede richting was gezet.

Het doel van de „Ronde” was naast de bevordering van de wielersport om de verschillende middenstanders te laten profiteren van de bezoekers die van buiten werden verwacht. Verder rekende men op een klein overschot, hetgeen ook een bestemming moest krijgen. De opinie der vergadering was bijna eensluidend n.l. dat dit ten goede moest komen aan de armen der gemeente. Verder zou ook een gedeelte van de eventuele winst kunnen worden gereserveerd voor een tweede ronde, hetgeen in een volgende vergadering nog nader onder de ogen zou worden gezien.

Het te nemen parcours zou worden gekozen uit de twee op de vergadering voorgebrachte trajecten. Een moeilijke kwestie was het bepalen van de datum waarop de ronde zou moeten plaats vinden, daar men voldoende rekening moest houden met de reeds bekende data van andere ronden en baanwedstrijden van de bij de N.W.B. aangesloten verenigingen. Na langdurig overleg werd besloten om16 mei of 20 juni aan te vragen bij de N.W.B. waarbij me de voorkeur ging naar 16 Mei.

Tot voorlopig bestuur werden gekozen: voorzitter dhr. A. Rameckers en secretaris dhr. L. Vliegen. Op de volgende vergadering welke zou worden gehouden op woensdag 26 februari om 19.30 uur in het lokaal P. Smeets zou het definitief bestuur worden samengesteld.

In de later gehouden vergadering werden de verschillende functies van het bestuur der Vereeniging „Voerendaal’s Belang”, die zich belaste met het organiseeren van de Ronde van Voerendaal, als volgt verdeeld: Voorzitter dhr. B. H. Crevels, eerste secretaris dhr. J. L. Vliegen, 2e secretaris dhr. H. J.B. Bollen, penningmeester dhr. A. Rameckers en leden de heren H. Smeets en J. Paas.

Van den N W. B. was reeds vergunning verkregen tot het houden der ronde op zaterdag 16 Mei terwijl de goedkeuring van Gedeputeerde Staten ook binnen enkele dagen werd verwacht. Er werd gekozen voor de volgende route: Kerkplein, Hoogeweg, Hoolstraat, Stationsstraat, Kerkplein, Laurentiusplein, Elenweg, Kerkplein. De lengte van dit parcours bedroeg ongeveer 2,1 kilometer. Door het gemeentebestuur, waarvan men de volle medewerking kreeg, zouden de wegen nog terdege in orde worden gebracht. Er zou worden gereden in drie klassen n.l.: 1 Beginnelingen; 2 Nieuwelingen en 3 Amateurs en Onafhankelijken. Er was ongeveer f 200 aan geldprijzen. Verder waren er nog vele prachtige en waardevolle prijzen voor amateurs en andere categorieën beschikbaar.

Binnenkort zullen we het wedstrijdverslag publiceren.

“DE RONDE VAN VOERENDAAL m De eerste wegwedstrijd van den N. W. B.”. “Limburger koerier : provinciaal dagblad”. Heerlen, 1936/05/11 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 05-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010362369:mpeg21:p003

Deel dit bericht: