Verslag eerste Ronde van Voerendaal

BRON: Limburger Sport Koerier 11 mei 1936 (letterlijk verslag)

De eerste wegwedstrijd van den N. W. B.

Toen het startschot voor het eerste deel van de ronde van Voerendaal werd gelost, wist men al, er dat geld in het laadje kwam, geld, dat dit keer uitsluitend bestemd was voor de armen van deze gemeente, een zeer lofwaardig doel dus, waarvoor deze wedstrijd was georganiseerd. De onkosten waren hier geringer dan bij wegwedstrijden elders, met groote geestdrift had men samengewerkt om een respectabel aantal premies bij elkaar te krijgen, waarvoor voorzitter Crevels de milde schenkers van Voerendaal en daarbuiten van harte dank zegde in zijn openingswoord, en de onderlinge samenwerking om te komen tot het behaalde resultaat was in Voerendaal zoo dat ieder het zijne deed, om van dit wielerfestijn een geslaagde middag te maken. Wat het dan ook geworden is. Het was tenslotte een eerste wedstrijd op den weg van dit formaat, door den N. W .B. georganiseerd. Voor het eerst timmerde de nieuwe Bond zoo opvallend aan den weg, en men mag zeggen, dat ondanks de kleine onvolmaaktheden, die wellicht hier en daar te bespeuren zullen zijn geweest, de Ronde van Voerendaal ook voor den N. W. B. een succes is geworden. Een aantal toeschouwers van drieduizend man zal men niet hebben verwacht.

Het parcours, dat over het algemeen zeer goed voldeed had een gevaarlijke bocht aan den hoek van het Laurentiusplein, waar, doordat het parcours den vorm had van een acht, de renners van het hoofdpeleton, wanneer zij om den scherpen hoek kwamen gestoven, met groote vaart, omdat direct daarop steeds de sprints moesten volgen, inreden op de achterblijvers. Men kan natuurlijk bij den aanvang van den wedstrijd de renners wel op het hart drukken, en het hun ook tijdens den wedstrijd nog wel eens naschreeuwen, dat zij rechts moeten houden, maar organisators met ervaring zullen weten, wat van deze soort vermaningen in den regel terecht komt. Zoo was het hier ook, en het gevolg ervan was. dat de Roode Kruispost, die op dit punt stond opgesteld, de meeste klanten kreeg.

Het comité zal er aandacht aan moeten schenken, deze moeilijkheid voor wat het parcours betreft, bij een volgende gelegenheid uit den weg te ruimen. Ze leverde voor de renners een werkelijk gevaar op. Dit is de eenige opmerking, die we in het belang van een goed verloop van een volgenden wedstrijd willen maken. Overigens voor het comité niets dan lof, dat niet alleen de armen van Voerendaal een goeden dag bezorgde, maar tevens den middenstand, onder wie de caféhouders natuurlijk vooral profiteerden.

DE WEDSTRIJD.

Om de liefhebbers reeds zoo jong mogelijk zich te laten toeleggen op het rennen, werd hier de jongste klasse toegelaten, onder den naam van beginnelingen. Alsof zij heer en meester van weg en fiets waren, leverden zij strijd als groote mannen. Vooral de premies waren voor hen een buitenkansje, die dan ook heftig betwist werden. Zij reden 10 ronden of 25 K.M.. waarvan den uitslag luidde:

Beginnelingen: 1. Schoffelen (Hulsberg) in 42 min. 29 sec; 2. Peltis Schaes- berg; 3. J. Boon, Hulsberg; 4. A. de Groot. Treebeek; 5. Hasse, Schaesberg; 6. Kampstra, Treebeek; 7. J. Moonen. Voerendaal; 8. J. Peters. Geleen; 9. L. v. Look, Treebeek; 10. Wering. Maastricht.

NIEUWELINGEN.

Een leger van nieuwelingen verscheen aan den start, 48 renners, een record aantal in deze klasse. De overvloed van premies was zeer aanlokkelijk en iedereen wilde hiervan wat inpalmen. Met 50 K.M. voor den boeg. wordt vanaf den start een flink gangetje ingezet. Reeds na de eerste ronde ziet men pechvogels en zwakkelingen achter blijven. Langzamerhand vormt zich een lange rij renners, een draad die allengs begint te lengen. Omdat bijna bij iedere ronde een premie wordt aangekondigd, blijft het tempo verbazend snel. Vanaf den beginne treden de sterkere jongens op den voorgrond en zien wij Janssen. Scheeren en Thiele aanhoudend in den hoofdgroep. Na een viertal ronden liggen reeds een zestal slachtoffers uit den strijd. Met iedere ronde wordt het veld gedund. Op het einde vechten de sterkere in een geweldigen sprint om den kop, totdat Scheeren, Kerkrade in de laatste 50 M. formidabel zijn tegenstanders passeert om de eerste over de witte streep te vliegen. De totaal uitslag :

Nieuwelingen: 1. Scheeren (Terwinselen), in 1 uur 22 min. 2. A. Janssen. Kerkrade; 3. v. Kimrnenade: 4. Plum, Kerkrade; 5. Stijns; 6. Thiele: 7. v. Berkel; 8. Essers; 9. Sterk;  10—11—12—13 komen gelijk aan. n.l. v. d. Berg, Nacken, Jorissen en Cordewener. Op 1 ronde : 14. Stoonen; 15. Vleugels.

Het was hier opvallend, dat de beste baanrijders ook de beste wegrijders bleken te zijn, dat bewijst de kwaliteit van Scheeren en Janssen, waaruit zeer goede renners kunnen groeien.

DE ONAFHANKELIJKEN EN AMATEURS.

Het laat zich begrijpen, dat de groote belangstelling bij dezen koers in hoofdzaak gericht was op de groote mannen. Jammer — en onbegrijpelijk was het — dat de Brabantsche ploeg niet op het appel verscheen.

De vertrekkers waren de volgende: Wagenaar, te Loo, Kempeners, Stevelmans, Schipper, Florissen, Courtens, Thomas, Koffier, Wolllenberg. v. Dijk. F. Meulen (Hollanders). E. Claes. Lornans, Hermans. Molenaars (Belgen) allen onafhankelijken; Sichterman, Slangen, Bemelmans. Cuipers. Görten. Vossen. Tobben. Schepers Janssen, Kloth, Geilenkircheh, Lutgens. Jedamzik. Scheers. Jacobs, v. Dooren. v. d. Weyden. Limback, Walstock. Castermans. de Witte. Sourcn. Helders, Godding; (Hollanders), Bellem (Belg), amateurs.

Nadat Baron v Lawick ook hier het  vertreksein had gegeven, wordt er van meet op flink gespurt. De Premie in de eerste ronde f 5.—werd dusdanig betwist, dat in een recordtijd, n.l. 3 min. 40 sec, te Loo deze premie inpalmt voor Wagenaar en Kempeners De Limburgers slaan alle aanvallen, om den kop, resoluut af. De premies zijn van dien aard, dat er geweldig om gestreden wordt. De tweede en derde f 5.- premies zijn resp. voor Wagenaar en Kempeners. Na deze 3 ronden begint het veld al flink dun te worden. Het hooge tempo wordt onverzwakt doorgezet en blijven de Limburgers aan de leiding. Görtzen, die den laatsten tijd flink vooruit is gegaan, weet dan een paar premies te veroveren. Van de amateurs is het Sichterman die aanhoudend bij den eersten groep een groote rol speelt. Zonder dat hij trekwerk verricht, wint hij de meeste amateurspremies.

Na 10 ronden liggen tal van renners verspreid over het geheele parcours. Deen ex-amateur kampioen van Nederland. E. Meulen, trapt moedig door en kan zich steeds in den hoofdgroep handhaven. Voor den wedstrijd verklaarde hij ons, dat hij uitsluitend uit sportief oogpunt voor den N. W. B. heeft willen starten, ofschoon hij 6 jaar lang aan geen wedstrijd meer heeft deelgenomen. Courtens en Thomas raken wegens defect één ronde achter. Dat ontmoedigt Courtens geenszins en legt hij zich daarna speciaal toe om op premies te rijden, welke hij meesterlijk weet in te palmen, met formidable sprints te laten zien.

Als nog een 5-tal ronden te rijden zijn, kan men te Loo, Kempeners, Wagenaar en een paar Belgen aan ‘t werk zien om reeds positie te gaan kiezen voor den eindspurt. De groote slag zal in den sprint worden uitgevochten, doch dat bij de namen als hier vermeld, de winnaar zit, staat vast. Als de laatste ronde wordt aangekondigd, hebben de Limburgers, de Belgen reeds buiten concurrentie gesteld. Als de bel gaat voor de laatste 100 M. komen een tiental renners met gebogen armen, met de kin liggend op het lage stuur in razende vaart naar de finish en is de sterke Kempeners uit Oirsbeek de man, die de eerste N. W. B.-ronde weet te winnen. Wiel aan wiel volgen de anderen. De totaal uitslag luidt :

Amateurs en Onafhankelijken: 1. Kempeners in 1 uur 58 min. 35 1/5 sec;te Loo; 3. Lemans ( B.); 4. Sichterman (eerste amateur); 5. Wagenaar; 6. Claes (B); 7. Scheepers; 8. v. Bellem (B.); 9. Hermans (B.); 10. Schipper; 11. Castermans; 12. Stevelmans; 13. Janssen. Op 1 ronde : 14. Thomas; 15. Courtens: 16. F. Meulen; 17. v. Dooren18. Tobben.

De gemiddelde snelheid bedroeg 38 K.M. 130 M. per uur.

“DE RONDE VAN VOERENDAAL m De eerste wegwedstrijd van den N. W. B.”. “Limburger koerier : provinciaal dagblad”. Heerlen, 1936/05/11 00:00:00, p. 3. Geraadpleegd op Delpher op 08-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010362369:mpeg21:p003

Deel dit bericht: